Rekordmånga familjer i Huddinge tar del av förebyggande insatser

Genom hembesök med socialtjänsten, föräldrastödsgrupper och en ökad närvaro av föräldrarådgivare har antalet barn, ungdomar och familjer som tar del av tidiga och förebyggande insatser inom Huddinge kommun ökat kraftfullt. Det presenteras i socialnämndens verksamhetsberättelse för 2023.

– Ska vi skapa trygga familjeförhållanden och ett långsiktigt förebyggande arbete måste fler familjer nås, och de måste nås tidigare än någonsin. Därför är det glädjande att de kraftfulla förstärkningarna av föräldrarådgivandet, skapandet av fler föräldrastödsgrupper och våra hembesöksprogram där socialtjänst och barnmorska besöker nyblivna föräldrar ger resultat. Idag får rekordmånga familjer stöd långt innan det går för långt, säger Aza Cheragwandi (S), kommunalråd och ordförande i socialnämnden.

Den 13 februari beslutade Socialnämnden i Huddinge kommun om sin verksamhetsberättelse för 2023. Den summerar resultatet från föregående års verksamhetsmål. Bland annat beskrivs att nämndens mål för att fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede är i hög grad uppfyllt. Bland annat har antalet barn, unga och familjer som tar del av tidiga insatser ökat med 70% på ett år, och antalet besök inom socialpsykiatrins förebyggande öppna insatser har tredubblats på ett år.

Framgången har skett bland annat genom en ökad närvaro av föräldrarådgivare och föräldrastödsgrupper på skolor i hela kommunen, vilket har gjort det enklare för Huddingebor att söka stöd. Även samarbetet med förskolor och grundskolor rörande problematisk skolfrånvaro samt kommunens fritidsverksamhet genom bland annat fältsekreterarnas tillitsskapande arbete har lett till att fler barn och familjer får hjälp tidigt.  

Siffror från verksamhetsberättelsen

 • Antal barn, ungdomar och familjer som nås av tidiga insatser och det förebyggande arbetet:[1]
  • 2022: 1 137
  • Verksamhetsmålet för 2023: 1 350
  • Resultatet för 2023: 1 931
    
 • Antal föräldrar som deltagit i förebyggande insatser såsom ABC, Komet, Trygghetscirkeln, Föräldraskap i Sverige och mer:
  • 2020: 209 föräldrar
  • 2021: 180 föräldrar
  • 2022: 207 föräldrar
  • 2023: 474 föräldrar
    
 • Antal besök inom socialpsykiatrins förebyggande öppna insatser:[2]
  • 2022: 470
  • Verksamhetsmålet för 2023: 760
  • Resultatet för 2023: 1 894
    
 • Andelen ungdomar som utretts utifrån aktualiseringsorsak grov kriminalitet som påbörjat insats (%):
  • 2022: 82%
  • Verksamhetsmålet för 2023: 85%
  • Resultatet för 2023: 92%

Tidigare beslut för en evidensbaserad och lättillgänglig socialtjänst
I budget 2024 prioriteras främst satsningar på välfärden, tryggheten och hållbarheten och socioekonomiskt svagare områden ska särskilt prioriteras. I mål och budget för 2024 gör Mittenstyret en riktad satsning på 34 miljoner kr på socialtjänsten för ett stärkt förebyggande arbete. Satsningen innebär bland annat stärkt familjerådgivning och uppsökande arbete via familjecentralerna, ökat fokus på insatser utan föregående utredning (icke-biståndsbedömda insatser) och en utvecklad avhopparverksamhet. Socialnämnden ska även utreda hur metoden Bostad först kan införas som insats i Huddinge kommun. Utöver detta fanns i mål och budget för 2024 över 131 miljoner kr i satsningar på stärkt trygghet och välfärd.


[1] Totala volymen barn, ungdomar och familjer som nås av tidiga insatser och det förebyggande arbetet mäter antal familjer som nås av familjecentraler, familjerådgivare, eller de som fått råd och stöd genom öppenvården 0–20 år samt antal föräldrar som deltagit i föräldrastödsgrupper.

[2] Antal besök inom socialpsykiatrins förebyggande öppna insatser mäter alla besök på Träfflokalen Fleming, Framåt (för yngre personer) samt Aktivitetshuset.

facebook Twitter Email