Jämställdhet

Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och rättigheter på alla livets områden. Män och kvinnor är och ska behandlas som jämlikar.

I vårt starka samhälle står vi upp för allas rättigheter. Oavsett om du är man eller kvinna, pojke eller flicka. Ett jämställt samhälle är ett tryggare Huddinge. Vi behöver fortsätta arbeta för att förbättra jämställdheten. Fortfarande har kvinnor lägre löner än män och sämre möjligheter att utvecklas i arbetet. Sverige är inte jämställt.

Jämlikhet och jämställdhet ska öka i Huddinge, inte minska. Det offentliga rummet ska värnas mot hat och hot. Diskriminering på grund av kön, könsidentitet, sexuell läggning eller ålder ska motarbetas. Vi vill se kraftfulla insatser mot mäns våld mot kvinnor.

Kvinnor och män ska ha lika rätt och lika ansvar i familjeliv, yrkesliv och samhällsliv. Det är unga, framförallt unga kvinnor som mår allt sämre. Bland unga kvinnor är andelen otrygga anställningar störst. Det finns ett tydligt samband mellan anställningsvillkor och sexuella trakasserier. Osäkra och korta anställningar innebär mer ensidiga och monotona arbetsuppgifter, mindre frihet och sämre möjligheter till utveckling. Arbetsmarknaden behöver bli jämställd och tryggare.

Vår rörelse är en feministisk frihetsrörelse på demokratins grund. Vi viker aldrig från våra progressiva värderingar.

I Huddinge ska jämlikheten och jämställdheten öka

  • I Huddinge ska kommunen ha ett jämställdhetsperspektiv i alla beslut och vid all planering.
  • I Huddinge ska det finnas en åtgärdsplan för jämlik hälsa

Har du frågor?

Aza Cheragwandi (S)

Ordförande i Trygghets- och delaktighetsberedningen

aza-cheragwandi@huddinge.se


Nyheter om vår politik för ökad jämlikhet

Läs mer om vad Socialdemokraterna nationellt tycker om jämställdheten!

facebook Twitter Email