Demokrati

Ett rättvist och demokratiskt samhälle bygger på värderingarna om respekt, öppenhet och lika rättigheter för alla. I Huddinge ska alla invånare ha likvärdig service och ett jämlikt bemötande oavsett bostadsort, ålder, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. All diskriminering ska motverkas.

Huddinge utvecklas på bästa sätt om politiker, invånare, företagare, föreningsliv och andra aktörer arbetar tillsammans. I Huddinge ska alla invånare och brukare vara delaktiga i den utveckling som sker och planeras. Medborgar- och brukardialoger är viktiga verktyg och de ska särskilt fånga upp dem som inte annars gör sin röst hörd. Särskilt fokus ska ligga på barn och unga.

I Huddinge ska demokratin stärkas

  • I Huddinge ska barnkonsekvensanalyser användas för att synliggöra hur kommunens arbete påverkar barn och unga
  • I Huddinge ska medborgarinflytande främjas och det ska vara enkelt att lämna in förslag till kommunen
  • I Huddinge ska kommunen ha ett jämställdhetsperspektiv i alla beslut och vid all planering
  • I Huddinge ska personer med funktionsnedsättningar kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor
  • I Huddinge ska det vara lätt för invånarna att kontakta kommunen på olika språk och i olika kanaler

Har du frågor?

Aza Cheragwandi (S)

Ordförande i trygghets- och delaktighetsberedningen

aza.cheragwandi@huddinge.se


facebook Twitter Email