Ny översiktsplan för Huddinge kommun antagen

Pressmeddelande

Den 24 april beslutade kommunfullmäktige att anta en ny översiktsplan för Huddinge kommun. Översiktsplanen täcker hela kommunen och ger generella riktlinjer kring hur bebyggelse, naturområden och infrastruktur i hela Huddinge ska utvecklas och bevaras.

Översiktsplanens fyra mål skapar inriktning för kommunen fysiska planering. Målen visar vägen för en hållbar samhällsutveckling i Huddinge fram till år 2050. 

– Jag är jätteglad att vi har kommit i mål med revideringen av översiktsplanen. Den anger en tydlig riktning för vårt arbete med att utveckla Huddinge i linje med hållbarhetsmålen. Huddinge ska fortsätta att växa och utvecklas samtidigt som vi når klimatmålen och uppnår mer jämlika livsvillkor, säger Sara Heelge Vikmång (S), kommunstyrelsens ordförande.  

– Det här är en översiktsplan som tydliggör att förtätning ska ske i kollektivtrafiknära lägen, har höga klimatrelaterade mål och värnar Huddinge som naturkommun. Det finns en tydlig inriktning om ett Huddinge som håller ihop, där vi skapar förutsättningar för fler företag och arbetsplatser, säger Tomas Selin (C), kommunalråd med ansvar för gymnasie- och arbetsmarknadsfrågor, högskola och integration.  

Agenda 2030, nationella och regionala mål samt globala och lokala utmaningar har varit utgångspunkter i arbetet med att ta fram översiktsplanens mål och delmål: 

  • Ett levande och växande Huddinge 
  • Ett Huddinge i samspel med naturen 
  • Ett Huddinge som håller ihop 
  • Ett Huddinge med minskad klimatpåverkan 

– Med den här översiktsplanen visar vi på att det går att förena olika intressen och det är glädjande att hållbarhet i sin fulla betydelse blir vägledande i Huddinges framtida bebyggelse och utveckling, säger Anders Lönroth (MP), kommunalråd med ansvar för klimat och miljö. 

Nu när planen är beslutad kommer processen att fortsätta i ett antal steg innan översiktsplanen går i laga kraft. 

  • Enligt lagstiftningen ska ett protokollsutdrag som visar kommunfullmäktiges beslut göras tillgängligt för kommunens invånare. 
  • Tillkännagivandet görs enligt plan- och bygglagen och är en del av processen i översiktsplanering inför att planen ska få laga kraft. 
  • Under tiden protokollet finns annonserat kan beslutet överklagas till förvaltningsrätten. 
  • Inom sex veckor efter det att beslutet att anta översiktsplanen har fått laga kraft ska följande handlingar skickas till Boverket, länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, regionen och de kommuner som berörs. 

– Översiktsplanen kommer vara en god vägledare för utvecklingen i kommunen och vi är glada över att ha varit en del framtagningen av detta dokument. Speciellt vikten som läggs runt bevarandet av våra villaområden och natur gläder oss, säger Christian Stulen (HP), kommunalråd med ansvar för funktionshinderfrågor och digitalisering. 

Om översiktsplan 

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som täcker hela kommunen. Planen visar den politiska viljan för hur kommunen ska utvecklas. Den innehåller riktlinjer för bland annat bostadsbyggande, utveckling av infrastruktur och Bevarande och utveckling av naturområden.  

Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste dokument i den strategiska samhällsplaneringen. Det är i översiktsplaneringen som kommunen tar fram en sammanhållen idé om samhällsbyggandet och visar hur man kan nå en långsiktigt hållbar utveckling.  


facebook Twitter Email