För att komma till rätta med kriminaliteten måste vi bekämpa brotten, men också dess orsaker.

Debattartikel publicerad i Aftonbladet 9 mars 2023

Gängkriminaliteten och dess våldskapital hotar vår samhällsgemenskap. Den senaste våldsvågen har visat hur brottslighet och våld skadar och dödar, sätter skräck i närområden och utmanar vårt samhälle. Huddinge har på kort tid drabbats av två dödsskjutningar. Kort inpå det nya året dödades en 15-årig pojke i en restaurang, och natten till tisdag sköts en 30-årig man till döds i en lägenhet där även barn befann sig. Det är oacceptabelt, oförståeligt och oförklarligt grymt.

Den senaste våldsvågen som krävt alldeles för många liv i och utanför Stockholmsområdet visar vilket hot gängkriminaliteten utgör. Den omänskliga likgiltigheten inför värdet av liv och andras lidande förpliktigar hela samhället att agera kraftfullt och omedelbart, oavsett partitillhörighet, för att stoppa våldet, sätta gängledare bakom lås och bom och förebygga rekryteringen av barn och unga in i gäng.

Vi kommuner kan, bör och ska agera. I Huddinge bryter vi ett sextonårigt moderat ledarskap med kraftfulla satsningar på skolan, socialtjänsten, fritidsgårdar, kultur- och idrottsföreningar och mer. Vi sätter den sociala hållbarheten i det främsta rummet, och mobiliserar all vår kraft för att bryta segregationen och förebygga brotten och dess orsaker.

Men här är även regeringen förpliktigad att agera för att stoppa våldet. Det är bra att regeringen fortsätter den tidigare socialdemokratiska regeringens offensiv mot kriminaliteten och den organiserade brottsligheten, men det som görs är, uppenbart, otillräckligt. Trots att vi har fler poliser än någonsin och fler gängkriminella bakom lås och bom än någonsin fortsätter våldet och dödandet.

För att komma till rätta med kriminaliteten måste vi bekämpa brotten, men också dess orsaker. För det krävs att regeringen agerar bland annat för att åstadkomma följande förändringar:

  • Fler poliser och utredare med bättre förutsättningar. Trots en rekordhög polistillväxt ser vi att antalet poliser och utredare i Stockholmsområdet inte växer i den takt som krävs. Brottsförebyggande rådet menar att det bland annat behövs fler utredare med särskild kompetens för att utreda grova våldsbrott, för att fler ska gripas och åtalas för sina brott. Ska vi vara framgångsrika i kampen mot brottsligheten måste de som begår brott utsättas för rättsstatens konsekvenser.
  • Fler verktyg och befogenheter till socialtjänsten. Förebyggande insatser är alltid, och på alla sätt, bättre än åtgärder i efterhand. Därför behövs nya verktyg och en förändrad socialtjänst där socialsekreterare kan fokusera på att arbeta i fältet – träffa föräldrar, prata med barn och unga, stärka uppsökande verksamheten och prioritera de tidiga insatserna – och inte med en massa pappersarbete som tar tid ifrån verksamheten. Här finns en färdig utredning som ger socialtjänsten dessa verktyg och befogenheter som regeringen kan och bör lägga på riksdagens bord skyndsamt.
  • Fler verktyg och befogenheter till kommuner. I Huddinge prioriterar vi de trygghetsskapande insatserna. Vi bygger ut antalet trygghetskameror och satsar på fler trygghetsvärdar och ordningsvakter som skapar trygghet i den offentliga miljön. Men i flera av Huddinges utsatta områden nekas vi tillstånd att sätta upp kameror eller placera ordningsvakter i trygghetsskapande och brottsförebyggande syfte för att ansvariga myndigheter inte anser att vissa områden är tillräckligt brottsutsatta ännu. Vi kommuner behöver större frihet för placering av trygghetskameror i brottsförebyggande och trygghetsskapande syfte, samt större möjligheter att använda oss av ordningsvakter för att skapa trygghet i offentliga miljöer.
  • Mer resurser till socialtjänsten. I regeringens budget fanns 10 miljoner kronor för att stärka socialtjänstens arbete mot ungas brottslighet. Det är orimligt låga ambitioner. Ska vi vara framgångsrika i kampen mot brotten och brottens orsaker behöver vi kommuner kraftfulla satsningar för att stärka socialtjänstens arbete, utöka den uppsökande verksamheten och skapa en lättillgänglig socialtjänst så att fler kan nås av tidiga insatser innan det går för långt.
  • Större nationellt ansvar för avhopparverksamheten. I Huddinge implementerar vi Sluta skjut-strategin som verkat framgångsrikt för att stävja det dödliga våldet i bland annat Malmö, samtidigt som vi ställer om hela den kommunala organisationen för att ta ett stärkt gemensamt brottsförebyggande ansvar bland annat genom konkreta satsningar på avhopparverksamheten i stort samt samverkan med bland annat Polismyndigheten och Kriminalvården.

Men gängen saknar kommuntillhörighet, och deras verksamhet slutar således inte vid vår kommungräns. Här behövs ett större nationellt ansvar för både framtagandet av konkret metodstöd till kommuner avseende evidensbaserade insatser för att motivera fler att lämna det kriminella livet, en stärkt nationell tillsyn av och insyn i den oreglerade avhopparmarknaden som uppstått samt utökade resurser till kommunernas avhopparverksamhet.

Gängkriminaliteten och den organiserade brottsligheten hotar vår gemenskap, förstör människors vardag och är ett angrepp på hela samhället. Därför måste också hela samhället kraftsamlas och arbeta tillsammans inom alla nivåer för att bekämpa brotten, stoppa våldet och förebygga rekryteringen av barn och unga in i gäng och organiserad brottslighet.

Sara Heelge Vikmång (S), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge kommun

facebook Twitter Email