Mittenstyrets budget 2023


Huddinges nya mittenstyre – som utgörs av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Huddingepartiet – presenterar idag sitt förslag till mål och budget för 2023. Budgeten innehåller offensiva satsningar på fler lärare, ökad trygghet och den gröna omställningen.

–      I skolan läggs grunden för resten av våra liv. Men under lång tid har Huddinges skolor präglats av låg lärartäthet, ojämlikhet och att allt färre elever har klarat kunskapskraven. Därför satsar Mittenstyret på skolan. Vår viktigaste prioritering är att anställa fler skickliga lärare för mer ordning och studiero i våra klassrum och för att fokus i alla skolor ska vara på kunskap och bildning, säger Sara Heelge Vikmång (S), kommunstyrelsens ordförande.

Mittenstyret prioriterar i budgeten ett nära och lokalt samarbete mellan näringsliv, politik, utbildning och civilsamhälle för att skapa fler jobb och bryta segregationen.

–     Fler Huddingebor ska få kraft att stå på egna ben och kunna försörja sig själva. I den här budgeten skjuter vi till pengar till gymnasieskolan, lägger grunden för att utveckla vuxenutbildningen och för en sommarjobbsgaranti. Fler unga ska kunna få ett första sommarjobb. Mittenstyret vill att det ska finnas goda möjligheter för företag att växa i Huddinge, det är så vi lägger grunden för en mer företagsam kommun, säger Tomas Selin, gruppledare för Centerpartiet.

Budgeten innehåller förstärkningar av natur- och miljöarbetet. Därtill tar Mittenstyret ett mer strategiskt grepp om klimatfrågorna genom att inrätta ett klimat- och miljöutskott under Kommunstyrelsen.

–       För att ta ett samlat strategiskt grepp om klimat- och miljöfrågorna och för att öka takten i den gröna omställningen skapar vi nu ett utskott i kommunen som ger oss den möjligheten. Huddinge ska bidra till de nationella och globala målen för att begränsa den globala uppvärmningen bland annat genom ökad energieffektivisering, fler laddstolpar och insatser för förbättrad vattenstatus i våra sjöar, säger Anders Lönroth, gruppledare för Miljöpartiet.

Huddinge ska vara en öppen, inkluderande och äldrevänlig kommun som präglas av delaktighet och jämlika livschanser. Mittenstyret vill därför förstärka kvaliteten inom äldreomsorgen.

–        Att stärka äldreomsorgen är nödvändigt för att säkra kvaliteten i en ekonomiskt utmanande tid. Fler satsningar kommer att göras för att öka tillgängligheten för äldre i Huddinge. Vi vill bland annat återinföra P-skivan vid avgiftsfria parkeringar och använda digitaliseringens potential till att säkra framtidens välfärd, säger Christian Stulen, partiledare för Huddingepartiet.

Mittenstyrets budget i korthet:

  • 30 mnkr för fler lärare och ökad kompetens kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  • 7,7 mnkr för fler förskollärare och försteförskollärare
  • 38 mnkr till insatser för ökad trygghet och mer preventiva insatser
  • 10 mnkr i kvalitetspeng till Vård och omsorgsnämnden
  • 0,2 mnkr förbättra förutsättningar för sommarjobb
  • 3,1 mnkr till förstärkning och åtgärder i Miljöprogrammet

Inflation och stigande räntor gör att kommunens pensionskostnader ökar med 240 miljoner kronor under 2023, vilket har en stor påverkan på kommunens resultatmål. För att säkra välfärdens verksamheter och samtidigt behålla en nödvändig investeringstakt föreslår Mittenstyret därför en oförändrad skattesats och budgeterar för ett resultat om en procent under 2023.

Utöver de satsningar som görs i budgeten avsätter Mittenstyret också medel för att hantera ytterligare osäkerheter och oförutsedda händelser under 2023.

Kommunfullmäktige 12 december 
Mål och budget 2023 beslutas
Kommunalråd och ordföranden för kommunens nämnder och bolag väljs 

Kontakt

Pelda Qaso Knapp
Samordningsansvarig för Mittenstyret
Socialdemokraterna
Mittenstyre för Huddinge
pelda.qaso-knapp@huddinge.se
08-535 301 44

Tomas Selin
Gruppledare och politisk sekreterare 
Centerpartiet
Mittenstyre för Huddinge
tomas.selin@huddinge.se
08-535 301 48

Aleese Rydlund
Politisk sekreterare
Miljöpartiet
Mittenstyre för Huddinge
aleese.rydlund@huddinge.se
08-535 301 40

Christian Stulen
Huddingepartiet
Mittenstyre för Huddinge
Christian.stulen@huddinge.se

facebook Twitter Email