Mittenstyret presenterar prioriterade frågor för mandatperioden

Fler lärare, trygghetskameror och energieffektivisering i kommunens verksamheter. Det är några av de prioriterade frågorna för Huddinges nya mittenstyre under den kommande mandatperioden.

– Huddinge ska vara en trygg kommun att bo och leva i. Grunden för det skapar vi genom en bra skola med fler skickliga lärare som ger alla barn möjlighet att lyckas. Samtidigt behöver tryggheten öka i hela Huddinge här och nu. Mittenstyret kommer vidta de åtgärder som krävs för att bekämpa brottsligheten och en viktig insats är fler trygghetskameror på brottsutsatta platser, säger Sara Heelge Vikmång (S), kommunstyrelsens ordförande.

Mittenstyret kommer också prioritera att fler Huddingebor ska komma i arbete.

– Vi vill att fler Huddingebor ska få kraft att stå på egna ben och kunna försörja sig själva. Utöver att få lyckas i skolan ser vi den första raden i CV:et som avgörande. Vi vill samarbeta med näringslivet och civilsamhället för att få fram fler sommarjobb. Ambitionen är en sommarjobbsgaranti där alla ungdomar mellan 15 och 18 år ska kunna få ett sommarjobb minst en gång, säger Tomas Selin, gruppledare för Centerpartiet.

Huddinges nya styre kommer även arbeta för att Huddinge ska vara en kommun som går före i den gröna omställningen.

– Klimatförändringarna är vår tids största utmaning, men tillsammans kan vi begränsa den globala uppvärmningen och uppnå Parisavtalet. Genom bland annat ökad energieffektivisering, återställa våtmarker och förbättrad vattenstatus i våra sjöar kan Huddinge gå före i den gröna omställningen och ta ansvar för att klara klimatkrisen, säger Anders Lönroth, gruppledare för Miljöpartiet.

Äldre- och tillgänglighetsfrågor kommer också att vara prioriterade av Mittenstyret.

– Huddinge ska vara en äldrevänlig och tillgänglig kommun. Vi vill bryta ofrivillig ensamhet bland äldre och prioritera kompetensutveckling och språkkrav för personalen i äldreomsorgen. För att motverka det digitala utanförskapet vill vi också återinföra P-skivan vid avgiftsfria parkeringar och inrätta en digital fixare för äldre och personer med funktionsvariationer, säger Christian Stulen, partiledare för Huddingepartiet.

Ett urval av prioriterade frågor för Mittenstyret under de kommande fyra åren:
· Anställa fler lärare i skolan
· Säkerställa alla skolors kompetens att ge stöd till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)
· Anställa fler förskollärare
· Minska barngruppernas storlek
· Fler trygghetskameror på brottsutsatta platser
· Ökat stöd till nattvandring och förbättrad belysning på otrygga stråk
· Bygga fler bostäder med blandade upplåtelseformer
· Bygga fler laddstolpar
· Öka takten i produktion av förnybar energi och investeringar i energieffektivisering
· Öka kapaciteten att hantera skyfall och översvämningar
· Kompetensutveckling och språkkrav för personalen inom äldreomsorgen
· Avskaffa minutscheman i hemtjänsten
· Skapa fler mötesplatser för äldre för att bryta ofrivillig ensamhet
· Inrätta en digital fixare
· Skapa fler parkeringar för bilar och cyklar i anslutning till kollektivtrafik
· Återinföra p-skivan vid avgiftsfria parkeringar
· Förbättra vattenstatusen i Huddinges sjöar
· Återställa våtmarker
· Införa en sommarjobbsgaranti för unga mellan 15-18 år
· Ta fram mer verksamhetsmark för att skapa plats för fler småföretagare
· Stärka företagsklimatet och samarbetet med lokala företag för att få fler företag till Huddinge
· Bygga fler idrottsanläggningar och hallar
· Öppna fler fritidsgårdar för barn och unga
· Ge långsiktiga förutsättningar för kvinno- och tjejjourer

Kontakt

Pelda Qaso Knapp
Samordningsansvarig för Mittenstyret
Socialdemokraterna
Mittenstyre för Huddinge
pelda.qaso-knapp@huddinge.se
08-535 301 44

Tomas Selin
Gruppledare och politisk sekreterare 
Centerpartiet
Mittenstyre för Huddinge
tomas.selin@huddinge.se
08-535 301 48

Aleese Rydlund
Politisk sekreterare
Miljöpartiet
Mittenstyre för Huddinge
aleese.rydlund@huddinge.se
08-535 301 40

Tina Varga Flodin
Politisk sekreterare
Huddingepartiet
Mittenstyre för Huddinge
tina.varga-flodin@huddinge.se
+46709752519
facebook Twitter Email