Fler Huddingebor ska kunna vara med och påverka

Publicerades i Mitt i Huddinge 16 april 2021

Socialdemokraterna föreslår tre åtgärder för att utveckla konceptet med Huddingeförslag.

Ett Huddingeförslag är en idé från Huddingebor till kommunens politiker. Det kan handla om hur Huddinge kan bli bättre, utvecklas eller förändras. 

Det är bra att den här möjligheten finns. Precis som Mitt i rapporterar (19/3) är det dock få Huddingeförslag som blir verklighet. Det vill vi ändra på.

Socialdemokraterna vill att fler kommuninvånare ska kunna vara med och påverka utvecklingen i Huddinge. Därför föreslår vi tre åtgärder för att förbättra konceptet med Huddingeförlag:

Bättre återkoppling 
Kommuninvånare som lämnat in Huddingeförslag har framfört att de inte får tillräcklig information under tiden som förslaget behandlas. Förslagsställaren får idag ett meddelande om status på sitt förslag efter 90 dagar, men sedan dröjer det igen till att kommunen har fattat beslut i ärendet, vilket tyvärr kan ta mer än ett år. Vi föreslår att det ska ske en regelbunden återkoppling, t.ex. var tredje eller var sjätte månad, med status på förslaget.  

Inkludera alla
Det är bra att kommunen använder ny teknik för att skapa medborgarinflytande. Samtidigt är många inte en del av det digitala samhället, t.ex. vissa äldre eller personer med funktionsvariationer. De måste dock också kunna lämna e-förslag. Kommunens uppföljning av Huddingeförslag pekar även på att vissa kommundelar står för en stor del av alla förslag medan andra områden knappt har några alls. Vi vill att det ska arbetas med att inkludera de grupper och områden som idag inte är delaktiga.

Fler bifall
Vår utgångspunkt är att Huddingeförslag som kommer upp till beslut har klarat den tröskel som vi från politiskt håll har varit eniga om är rimlig och att det finns en opinion bakom förslaget. Vi menar också att flera förslag som kunde ha bifallits istället har ansetts ”besvarade”, av skäl som är svårbegripliga för allmänheten. Alla Huddingeförslag varken ska eller kan bifallas. Det kan bero att de föreslår saker som redan genomförs eller tvärtom saker som av olika anledningar inte bör genomföras. Men vi vill främja invånarnas deltagande i demokratin. Då bör det också påverka hur vi beslutar om inkomna Huddingeförslag.

Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd
Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd
Yossi Sigal (S), kommunfullmäktigeledamot

facebook Twitter Email