S kräver äldreperspektiv i all stadsplanering

Allt fler blir allt äldre och andelen äldre i befolkningen ökar. Samtidigt står Huddinge kommun inför en expansiv period med stor bebyggelse. Därför kräver Socialdemokraterna att ett äldreperspektiv ska finnas med i all stadsplanering, likt det befintliga barn- och ungdomsperspektivet. Socialdemokraterna har därför lämnat in en motion som det ska fattas beslut om på kommunfullmäktigesammanträdet 10 februari.

– Att vi får leva längre är en stor framgång för vårt samhälle, men det ställer också krav på att samhället hänger med och att vi beslutsfattare lyssnar på äldre och äldres behov när vi utformar och utvecklar Huddinge. Våra äldre i Huddinge ska kunna lita på att det finns nog med parkbänkar att vila på, ledstänger en kan hålla sig i och parkeringsplatser med tillgängliga P-system att ställa bilen på. Huddinge måste finnas till för alla, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.

I ett remissvar till kommunstyrelsen har Huddinges pensionärsråd, genom ordförande för SPF Seniorerna och PRO Huddinge Samorganisation, beskrivit att de påpekat samma behov. De nämner att de har belyst denna fråga tidigare och håller med om vikten av ett äldreperspektiv i stadsplaneringen.

– Idag saknas ett regelrätt äldreperspektiv i stadsplaneringen, något som uppmärksammats flertal gånger när det fattats beslut som sedan kritiserats av äldre och äldreorganisationer. De senaste veckorna har kritik inkommit mot de nyligen införda parkeringsreglerna som inneburit krav på tillgång till en smartphone, något som många av oss pensionärer vittnat om har lett till ett digitalt utanförskap. Med ett krav på äldreperspektiv i stadsplaneringen hade detta kunnat undvikas, säger Margareta Vikgren (S), 2:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden och motionär.

Motionen finns att läsa här.

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och oppositionsråd
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Margareta Vikgren (S)
2:e vice ordförande för vård- och omsorgsnämnden och motionär
070-324 02 11
margareta.vikgren@huddinge.se

Aza Cheragwandi                                   
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se

facebook Twitter Email