Huddinge ska bli en av de bästa förskolekommunerna i länet

Socialdemokraterna vill att Huddinge ska bli en av de bästa förskolekommunerna i Stockholms län. Idag presenterar Socialdemokraterna tre prioriterade målsättningar för att nå dit. Det handlar om fler förskollärare, mindre barngrupper och en minskad sjukfrånvaro.

– Socialdemokraternas målsättning är att Huddinge ska bli en av de bästa förskolekommunerna i Stockholms län. Som en snabbt växande kommun med en hög andel småbarnsfamiljer måste vi kunna erbjuda en förskoleverksamhet av hög kvalitet där personalen har tid att se och stimulera varje barn. Därför är vår målsättning att Huddinge ska öka andelen förskollärare så att vi i ett första skede kommer över snittet i Stockholms län, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.

I november 2017 hade 28 procent av personalen i Huddinge en pedagogisk högskoleutbildning. I Stockholms län är snittet 30 procent. I början av 2018 införde förskolenämnden i Huddinge ett sparkrav, så Huddinges utgångsläge är i realiteten troligen sämre än de senaste siffrorna.

– Vi prioriterar också att minska barngruppernas storlek där det bäst behövs. Det handlar både om att personalen ska ha tid och möjlighet att engagera barnen i den pedagogiska verksamheten, men också om en grundläggande trygghet, att barngrupperna inte ska vara större än att personalen har möjlighet att se, hjälpa och vid behov trösta barnen. Vår målsättning är att i ett första skede minska barngruppernas storlek så att Huddinge ligger under snittet i Stockholms län, säger Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd.

I november 2017 hade Huddinge kommun i snitt 16,1 barn per barngrupp jämfört med snittet i Stockholms län på 15,8 barn per barngrupp. Dessa siffror är dock också från innan förskolenämndens sparkrav infördes.

– Vår tredje prioritering för att bli en av Stockholms läns bästa förskolekommuner är att få ner sjukfrånvaron inom Huddinges förskolor. Förskolenämnden har idag högst sjukfrånvaro av alla nämnders verksamhet. Det är problematiskt av flera skäl. För det första ska man inte behöva bli sjuk av sitt arbete. Huddinge kommun ska vara en bra och attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor. För det andra går den höga sjukfrånvaron ut över verksamheten. Många vikarier går in och gör fantastiska insatser men det är orimligt att förvänta sig att man som vikarie ska kunna bidra till att utveckla den pedagogiska verksamheten. Och för det tredje innebär det en hög kostnad för förskolorna att hyra in personal, säger Sara Heelge Vikmång.

Socialdemokraternas målsättningar innebär en ny färdriktning för Huddinges förskolor och gäller för mandatperioden 2019-2022. Som ett första steg för att uppnå målsättningarna föreslår Socialdemokraterna under 2019 satsningar på 42,5 miljoner kronor på Huddinges förskolor, vilket är 5 miljoner kronor mer än den styrande koalitionen.

Socialdemokraterna går också till val på att minska Huddinge kommuns kostnader för inhyrd personal. Huddinge är Sveriges 14:e största kommun men har en av landets högsta kostnader för konsulter. Socialdemokraterna vill därför avsätta 1 miljon kronor till kommunstyrelsens förvaltning för ett övergripande arbete med att få ner Huddinges kostnader för inhyrd personal.

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och oppositionsråd
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Rasmus Lenefors (S)
Oppositionsråd och gruppledare i kultur- och fritidsnämnden
070-198 90 37
rasmus.lenefors@huddinge.se

Aza Cheragwandi (S)
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se

facebook Twitter Email