I Huddinge ska det finnas fler och bättre förskolor och skolor

Alla Huddingebor ska ha rätt till den bästa omsorgen och utbildningen. I dag är det inte så. På vissa förskolor är andelen förskollärare låg och i vissa skolor når många elever inte gymnasiebehörighet. Huddinges välfärd har försämrats efter många år av uteblivna satsningar på både förskolan och skolan. Skolresultaten skiljer sig mycket åt mellan områden och skolor samtidigt som det råder brist på lärare. I förskolan är barngrupperna stora och personalen vittnar om att det är svårt att göra sitt arbete med god kvalitet. I gymnasieskolan upplever många ungdomar stress och klarar inte av att nå en gymnasieexamen inom tre år. Detta måste förändras.

I Huddinge ska barngrupperna bli mindre och personalen fler i förskolan

I Huddinge ska alla barn ges en bra start i livet genom att gå i en förskola med hög kvalitet. Barngrupperna ska inte vara för stora och alla barn ska erbjudas en trygg miljö där behörig och kunnig personal har tid att se varje barn. Barnen ska få möjlighet att lära och utvecklas genom att leka, skapa och utforska – på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Förskolan är en viktig del i att föräldrar kan jobba och bidra till Huddinges utveckling. För att skapa en bättre förskola med hög kvalitet vill vi att:

 • I Huddinge ska det tas fram en plan för hur barngrupperna i Huddinges förskolor ska minska
 • I Huddinge ska det bygga minst tre nya förskolor per år fram till 2030 om behov av det finns
 • I Huddinge ska det anställas mer behörig förskolepersonal
 • I Huddinges förskolor ska vi anställa fler i satsningen ”Fler välfärdsjobb”
 • I Huddinge ska en kompetenssatsning påbörjas för personalen i Huddinges förskolor
 • I Huddinge ska barn till föräldrar som jobbar obekväma tider ges rätt till barnomsorg på obekväma tider
 • I Huddinges förskolor ska alla barn få utveckla svenskan och eventuellt annat modersmål
 • I Huddinges förskolor ska personalen ha goda kunskaper i svenska
 • I Huddinge ska det tillhandahållas arbetskläder för förskolans personal

 

I Huddinges ska alla elever lyckas i skolan

En jämlik kunskapsskola är vårt mål för Huddinge. Skolan ska vara ett flaggskepp i vårt gemensamma samhällsbygge och en plats för kunskap, bildning och demokratisk fostran. Övergången mellan förskola och skola ska stärkas och kvaliteten i förskoleklass ska vara hög. I Huddinge ska eleverna möta behöriga och kompetenta lärare som går in i klassrummet med både krav och höga förväntningar på var och en. Lärarna ska ges förutsättningar att undervisa och skapa ordning och studiero. Alla Huddinges skolor ska vara bra skolor och med en bra skolorganisation kan små barn gå i en skola nära hemmet och äldre elever kan mötas över gränserna i större högstadieskolor. Lärarnas tid med eleverna ska öka utifrån lokala behov och förutsättningar. Det kan handla om tvålärarsystem, att minska de stora klassernas storlek, minskad administration och fler yrkeskategorier som avlastar lärarna. På så sätt motverkar vi låga kunskapsresultat, ökad ojämlikhet och bristande studiero. Grundskolans elevhälsa ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig för de elever som behöver den. Vi vill att:

 • I Huddinge ska lärarnas tid för eleverna öka
 • I Huddinge ska yngre elever ha möjlighet att gå i en skola nära hemmet
 • I Huddinge ska det finnas trygghetskameror på skolor där det behövs
 • I Huddinges skolor är det nolltolerans mot vapen och knark
 • I Huddinge ska det byggas minst en ny skola per år om behov av det finns
 • I Huddinge ska alla elever garanteras trygghet och studiero
 • I Huddinge ska alla elever få möjlighet till avgiftsfri läxhjälp
 • I Huddinge ska de skolledare och lärare som vill jobba i skolor med stora utmaningar få särskilt goda arbetsvillkor och lön
 • I Huddinge ska det satsas på tidiga insatser för att fånga upp elever som riskerar att hamna efter
 • I Huddinge ska högstadieelever få möjlighet till prao
 • I Huddinge ska alla elever ha god tillgång till studie- och yrkesvägledning
 • I Huddinge ska alla elever ha en säker väg till skolan
 • I Huddinge ska ambitionen vara att det ska finnas tillagningskök på alla skolor
 • I Huddinge ska eleverna ha tillgång till skolbibliotek
 • I Huddinge ska alla elever få arbeta med digitala hjälpmedel
 • I Huddinge ska kvaliteten i fritids stärkas samtidigt som skola och fritids ska samarbeta med föreningslivet
 • I Huddinges skolor ska vi anställa fler inom Satsningen ”Fler välfärdsjobb”
 • I Huddinge ska digitaliseringens möjligheter tillvaratas och användas inom skolan för att utveckla ett breddat och fördjupat lärande.

 

I Huddinge ska det finnas goda möjligheter att plugga vidare

En avslutad gymnasieutbildning är den bästa försäkringen mot arbetslöshet. Därför behöver avhoppen från gymnasiet minska och fler elever lämna gymnasieskolan med fullständiga betyg. Genom att fler når en gymnasieexamen inom tre år ka fler komma i jobb och bidra till samhället. Fler måste välja att gå en yrkesutbildning i gymnasiet för att vi ska klara kompetensförsörjningen i framtiden. Det kräver att kommunen erbjuder attraktiva yrkesutbildningar som är framtagna i nära samarbete med arbetsmarknadens parter. Våra lösningar för detta är:

 • I Huddinge ska gymnasieskolan byggas ut med en ny gymnasieskola i Flemingsberg med fler platser och attraktiva program
 • I Huddinge ska ett strategiskt arbete med matchning in i jobb, praktik eller utbildning för de ungdomar som inte gått ut gymnasiet påbörjas och elever som inte klarat gymnasiet på tre år ska ges möjlighet att läsa in de kurser de saknar betyg i
 • I Huddinge ska en kartläggning göras och åtgärder tas fram för  att motverka psykisk ohälsa och skolstress i gymnasiet
facebook Twitter Email