Huddinge ska vara en kommun som växer och håller samman

En trygg kommun som håller samman är avgörande för att Huddinge ska fortsätta utvecklas. Segregationen måste brytas och klyftorna minskas. Det måste också bli lättare för Huddingeborna att få ihop sitt livspussel. Områden med stora utmaningar i form av lågt valdeltagande, hög arbetslöshet och låga skolresultat måste lyftas. I Huddinge ska alla invånare känna framtidstro.

I Huddinge behövs det fler hyresrätter

Var man växer upp och bor har i dag stor påverkan på ens framtida inkomst, hälsa och välmående. Bostadssegregationen i Huddinge måste brytas genom att bostadsområdena får en mer blandad bebyggelse. Det handlar om att bygga hyresrätter i områden där det finns många villor och bostadsrätter, och att det byggs bostadsrätter och villor i områden som har en övervägande majoritet hyresrätter. Framförallt måste det byggas bostäder som vanligt folk har råd att bo i. Vi vill att utbudet av hyresrätter i Huddinge ska vara större och våra lösningar för det är:

 • I Huddinge ska det byggas fler hyresrätter med rimliga hyror runt om i kommunen
 • I Huddinge ska omvandlingen av det kommunala bostadsbolagets, Huge Bostäders, hyresrätter till bostadsrätter stoppas
 • I Huddinge ska kommunen ta initiativ till att samarbeta med fastighetsägare och byggbolag för finansiering av såväl infrastruktur som kultur och utemiljöer
 • I Huddinge ska det byggas fler hus i trä – för miljöns skull

 

I Huddinge ska det vara lätt att leva

Många Huddingebor har svårt att få sina livspussel att gå ihop. Det är viktigt att kommunen tar hänsyn till det och utformar den offentliga servicen, tillgången till parkeringsplatser, parker och annat för att möta upp mot invånarnas behov. Det handlar också om att pendeltågstrafiken måste fungera och att välfärden finns där när man behöver den. Vi vill att Huddingeborna ska få ihop sitt livspussel och våra lösningar för det är:

 • I Huddinge ska det tillkomma fler infartsparkeringar för bilar och cyklar i anslutning till kollektivtrafik
 • I Huddinge ska alla kunna parkera och låsa sin cykel på ett säkert sätt vid busshållplats, pendeltåg och tunnelbana
 • I Huddinge ska det ställas krav på laddinfrastruktur och laddstolpar för elbilar när det byggs nya bostäder
 • I Huddinge ska det byggas flera nya lekparker under mandatperioden

 

I Huddinge ska det finnas ett gott utbud av konst, kultur, idrott och föreningsliv

Konsten, kulturen, idrotten och föreningslivet bidrar till att skapa ett rikare samhälle att leva i. Ett starkt kultur- och föreningsliv är en förutsättning för ett levande och demokratiskt samhälle. Det är också en viktig del av välfärden. Kommunens stöd till föreningslivet måste förbättras. För att sätta guldkant på Huddingebornas vardag och för att utveckla denna viktiga del av kommunen är våra lösningar:

 • I Huddinge ska föreningsavgifterna sänkas genom att vuxentaxan börjar gälla först vid 25 års ålder
 • I Huddinge ska det inrättas ett föreningsråd för att utveckla dialogen mellan Huddinges politiker och föreningsliv
 • I Huddinge ska minst 1 % av kostnaderna i byggnadsprojekt gå till konst och utsmyckning och lokala konstnärers deltagande i skapandet ska främjas
 • I Huddinge ska det finnas samlingslokaler i varje kommundel
 • I Huddinge ska platserna på kulturskolan öka och avgifterna bli lägre
 • I Huddinge ska det anläggas nya idrottsanläggningar och motionsspår för både spontan- och föreningsidrott
 • I Huddinge ska det finnas fler mötesplatser för barn och unga och det ska erbjudas fler aktiviteter för barn och unga efter skoltid i samarbete med föreningslivet
 • I Huddinge ska det tas fram en strategi för att samverka och stötta studieförbunden
 • I Huddinge ska förutsättningarna för att anlägga utomhusbad i anslutning till Visättra sportcenter utredas
 • I Huddinge ska det göras en inventering av kommunens fotbolls- och basketplaner och byggas fler där det finns behov
 •  I Huddinge ska det finnas wifi i alla idrottshallar och på alla idrottsanläggningar

 

I Huddinge ska miljö och klimat prioriteras

Klimatfrågan är en av vår tids största ödesfrågor. Huddinge ska vara en miljökommun i framkant och arbeta för att påverka människors beteenden i rätt riktning. Utsläppen av växthusgaser ska minska, den biologiska mångfalden skyddas och miljön ska vara giftfri och därför vill vi att:

 • I Huddinge ska satsningen på insamling av matavfall och produktion av biogas fortsätta

 • I Huddinge ska det ställas tuffa miljökrav vid upphandling

 • I Huddinge ska energirådgivningen till kommunens invånare utvecklas

 • I Huddinge ska gångstråk i naturreservat rustas upp och fler ska engageras i skötseln av dem

 • I Huddinge ska alla ha en återvinningsstation med bra belysning nära till bostaden

 • I Huddinge ska sjöarnas vattenstatus förbättras

 • I Huddinge ska farliga kemikalier fasas ut

 • I Huddinge ska bostadsnära grönområden bevaras och utvecklas

 • I Huddinge ska matsvinnet i förskolan och skolan minska

 

Huddinge ska vara en rättvis och demokratisk kommun

Ett rättvist och demokratiskt samhälle bygger på värderingarna om respekt, öppenhet och lika rättigheter för alla. I Huddinge ska alla invånare ha likvärdig service och ett jämlikt bemötande oavsett bostadsort, ålder, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. All diskriminering ska motverkas.

Huddinge utvecklas på bästa sätt om politiker, invånare, företagare, föreningsliv och andra aktörer arbetar tillsammans. I Huddinge ska alla invånare och brukare vara delaktiga i den utveckling som sker och planeras. Medborgar- och brukardialoger är viktiga verktyg och de ska särskilt fånga upp dem som inte annars gör sin röst hörd. Särskilt fokus ska ligga på barn och unga. Huddinge ska präglas av delaktighet och våra lösningar för det är:

 • I Huddinge ska barnkonsekvensanalyser användas för att synliggöra hur kommunens arbete påverkar barn och unga
 • I Huddinge ska medborgarinflytande främjas och det ska vara enkelt att lämna in förslag till kommunen.
 • I Huddinge ska dialoger genomföras i alla kommundelar kring utvecklingen av den fysiska miljön.
 • I Huddinge ska också de som inte deltar i det digitala samhället kunna ta del av viktig samhällsinformation
 • I Huddinge ska kommunens ha ett jämställdhetsperspektiv i alla beslut och vid all planering
 •  I Huddinge ska personer med funktionsvariationer kunna vara delaktiga i samhället och kunskaper och erfarenheter inom funktionshinderområdet ska tas tillvara genom samråd med relevanta aktörer
 • I Huddinge ska det vara lätt för invånarna att kontakta kommunen på olika språk och i olika kanaler
 • I Huddinge ska valdeltagandet öka i områden där det är lågt
 • I Huddinge ska det finnas en åtgärdsplan för jämlik hälsa
 • I Huddinge ska kommunen, föreningsliv och civilsamhälle samverka.

 

facebook Twitter Email