Vårt budgetförslag – 27 miljoner kronor mer till skolan

20201027 
PRESSMEDDELANDE 

I dag överlämnar Socialdemokraterna i Huddinge sitt budgetförslag. Socialdemokraterna föreslår åtgärder för att jobben ska bli fler, barnen ska få fler lärare i skolan och att de äldre ska få en tryggare ålderdom. Välfärden ska tryggas i hela Huddinge genom att använda varje skattekrona på bästa sätt. Bland annat handlar det om 27 miljoner kronor mer till skolan, pengar som den moderatledda koalitionen prioriterar till att sänka skatten.  

-Huddinge kommun är på många sätt en bra kommun att leva och bo i, men här finns också stora utmaningar. Underfinansieringen och nedskärningarna i Huddinges välfärd har pågått i flera år. Moderaternas 10-öring i skattesänkning motsvarar 27 miljoner kronor vilket räcker till 42 anställda lärare i grundskolan under ett år. Vi säger nej till skattesänkningen och lägger istället pengarna på skolan. För oss socialdemokrater kommer investeringar i välfärden före skattesänkningar och privatiseringar, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd. 

Huddinge kommun har landets näst lägsta lärartäthet, stora barngrupper i förskolan och en hög sjukfrånvaro bland personalen. Socialdemokraterna föreslår därför i sin budget satsningar för att anställa fler lärare, minska barngruppernas storlek där det bäst behövs och förbättra arbetsvillkoren för personalen. 

-Föräldrar, barn och personal ska känna sig trygga i att Huddinges förskolor och skolor håller hög kvalitet. I stora barn- och elevgrupper riskerar de att inte bli sedda och inte få den trygghet och det lärande som de har rätt till. Med vår budget kommer Huddinges skolbarn få en bättre kvalitet i skolan genom fler utbildade lärare, mindre barngrupper i förskolan och en ökad trygghet och studiero, säger Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd.  

Under år 2020 har Socialdemokraterna drivit på för att Huddinge kommun ska använda regeringens välfärdspengar, vilket det moderatledda styret inte har gjort. För Huddinges del handlar det om 224 miljoner kronor.  

-Vi är mitt i en pågående pandemi och regeringen skjuter till stora statsbidrag för att vi tillsammans ska kunna arbeta oss ur krisen. Nu har vi en historisk möjlighet att skapa jobb och samtidigt åtgärda våra samhällsproblem. Vi vill att Huddinge ska bli tryggare genom brottsförebyggande åtgärder och genom att investera i barn och ungas framtid och Huddinges föreningsliv. Vi föreslår en trygghetsfond och vill påbörja arbetet att erbjuda all personal en heltidsanställning, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd. 

Socialdemokraternas satsningar på Huddinges välfärd  

Här presenteras ett axplock av satsningar ur Socialdemokraternas budgetförslag.  

Grundskola   

  • 27 miljoner kronor mer än den styrande koalitionen för att kunna höja skolpengen och höja lärartätheten som är lägst i landet. Sammanlagt 44,5 miljoner kronor vilket motsvarar en ökning med 2,46 procent. 

Äldreomsorg   

  • 51 miljoner kronor för att stärka äldreomsorgen och genomföra ett omsorgslyft. För att kunna anställa fler inom äldreomsorgen och hemtjänsten och öka personalens kompetensutveckling. Dessa pengar är tillskott från regeringen. 

Jobb

  • 1 miljon kronor mer än den styrande koalitionen för att ge 120 fler unga möjligheter att sommarjobba. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ram utökas utöver lokaler och volymer med sammanlagt 38 miljoner kronor. 
  • 2 miljoner kronor för att kunna påbörja arbetet med att erbjuda heltid som norm till kommunens anställda.   

Förskola   

  • 8,5 miljoner kronor mer än den styrande koalitionen, för att kunna minska barngrupperna där det bäst behövs och öka andelen förskollärare.  Sammanlagt en ökning på 14,6 miljoner kronor vilket motsvarar en uppräkning på 1,7 procent. 

Trygghetsfond  

  • 10 miljoner kronor för att öka tryggheten och förbättra stadsmiljön. Det kan handla om kameror, bättre belysning och att beskära buskage, men också om ökad vuxennärvaro, kultur- och idrottsaktiviteter och andra förebyggande insatser för att öka tryggheten.   

Kultur- och fritid  

  • 4,5 miljoner kronor mer än den styrande koalitionen. Dels för att bidra till det förebyggande arbetet men också för att bland annat kunna höja åldersgränsen då vuxentaxan träder ikraft från dagens 21 år till riksidrottsförbundets rekommenderade 24 år och påbörja öppnandet av en ny mötesplats för unga i Masmo. 

Socialnämnden  

  • 4,3 miljoner kronor mer än den styrande koalitionen till Socialnämnden som ska bidra till tidiga och förebyggande insatser. Socialnämnden har ansvar för kommunens individ- och familjeomsorg.   

Klimat- och stadsmiljö 

  • 8 miljoner kronor för det miljöstrategiska arbetet och för att förbättra stadsmiljön.  

Kontakt  
Sara Heelge Vikmång (S)   
Gruppledare och oppositionsråd   
070-385 22 00    
sara.helge-vikmang@huddinge.se 

Rasmus Lenefors (S) 
Oppositionsråd 
070-198 90 37 
rasmus.lenefors@huddinge.se 

Pelda Qaso (S)   
Politisk sekreterare   
070-198 44 80 
pelda.qaso@huddinge.se 

facebook Twitter Email