Prioritera åtgärder för att få ner sjukfrånvaro

Debattartikel publicerad i Mitt i Huddinge 10 oktober

Huddinge är på många sätt en bra kommun att bo och verka i, men här finns också allvarliga utmaningar. Förskolegruppernas storlek, den låga lärartätheten och en ansträngd bemanning inom äldreomsorgen är några av de mer påtagliga. Samtliga av dessa hänger också ihop med ytterligare ett av Huddinges problem: den höga sjukfrånvaron.

Varje år sammanställer Sveriges Kommuner och Regioner statistik över sjukfrånvaron i procent av ordinarie arbetad tid. Genomsnittet för Sveriges kommuner var förra året 6,7 procent medan Huddinge hade 7,8 procent. Huddinge kommun har sedan 15 år den högsta sjukfrånvaron i Stockholms län och bland de högsta i landet. Här faller ett tungt ansvar på Huddinges moderatstyrda koalition för en bristande arbetsmiljö och personalpolitik.

Personalen är kommunens viktigaste resurs. För att åtgärda problemet med Huddinges höga sjukfrånvaro vill vi socialdemokrater göra flera saker:

  • Genomför äldreomsorgslyftet.  Vi har föreslagit att Huddinge kommun ska genomföra det nationellt aviserade äldreomsorgslyftet i kommunens verksamheter. Det syftar till att förbättra arbetsvillkoren och de ekonomiska förutsättningarna för anställda inom vård och omsorg.
  • Sätta stopp för dyra konsultnotor. Inhyrd personal vittnar om stress och inte minst svårigheter att skapa nära relationer och bidra till långsiktig utveckling av verksamheten. Att hyra in personal är ett sätt att klara tillfälliga arbetstoppar men målet måste vara att ha egen anställd personal. Det ger både stabilitet samtidigt som extra kostnader undviks.
  • Investera i våra förskolor, skolor och äldreomsorg. Förskolan, skolan och äldreomsorgen har under många år fått bedriva sin verksamhet med otillräckliga ekonomiska resurser från Huddinges moderatledda styre. Det sätter i sin tur press på personalen. Vi är övertygade om att det finns ett samband mellan de höga sjuktalen, de stora barngrupperna och den låga personaltätheten. Vi socialdemokrater kommer i våra budgetförslag därför att fortsätta prioritera satsningar på förskola, skola och äldreomsorg.

Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd, Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd

facebook Twitter Email