Ett kompetenslyft behövs för äldreomsorgen

20200630 
PRESSMEDDELANDE 

Den coronapandemin som nu pågått i flera månader har blottat de brister som funnits i äldreomsorgen under en lång tid. Socialdemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i Huddinge om att kommunen ska genomföra det kompetenslyft inom äldreomsorgen som den socialdemokratiskt ledda regeringen möjliggör genom en miljardsatsning. 

Socialdemokraterna föreslår i en motion till kommunfullmäktige i Huddinge att ett äldreomsorgslyft genomförs i kommunens verksamheter och att kommunen ska verka för att de privata utförare som kommunen har avtal med genomför det.  

– Coronapandemin har synliggjort det svåra bemanningsläge som vård och omsorg står inför, inte minst inom äldreomsorgen. Många anställda har vikariat, deltidsanställningar eller timanställningar och behovet av rätt kompetens och stabila anställningar har blivit tydliga. Vi föreslår därför att kommunen ska genomföra ett äldreomsorgslyft för att stärka kompetensen genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid, säger Sara Heelge Vikmång (S), oppositionsråd och gruppledare.  

Före pandemins utbrott hade Huddinge kommun inom socialförvaltningen en mycket hög sjukfrånvaro på 9,2 procent per den 30 november 2019. Många anställda vittnar om hög arbetsbelastning och stora påfrestningen för de anställda inom äldreomsorgen under pandemin.

– Våra äldre har lagt grunden för vårt välfärdssamhälle och har all rätt till en trygg ålderdom. Vi behöver se till så att de anställda inom äldreomsorgen har trygga anställningar och att brukarna på så vis får trygghet, hög kvalitet och en kontinuitet. Ett kompetenslyft inom äldreomsorgen är ett viktigt steg i rätt riktning, säger Sara Heelge Vikmång (S).

Den socialdemokratiskt ledda regeringen satsar 2,2 miljarder kronor på ett kompetenslyft inom äldreomsorgen. Satsningen innebär att cirka 10 000 personer runtom i landet kan få en tillsvidareanställning med lön på heltid och att han eller hon kan varva utbildningen med arbete. Staten kommer under 2020 och 2021 att finansiera kostnaden för den tid den anställde är frånvarande på grund av studier. Huddinge kommun tilldelas omkring 3 miljoner kronor som beräknas räcka till 68 utbildningsplatser, redan till hösten 2020.  

– Äldreomsorgslyftet är också en viktig satsning på ekonomisk jämställdhet eftersom den syftar till att förbättra bland annat de ekonomiska förutsättningarna för anställda inom vård och omsorg, varav en stor majoritet är kvinnor, säger Sara Heelge Vikmång (S).  

Socialdemokraternas förslag kan du läsa här.  

Kontakt 
Sara Heelge Vikmång (S)  
Gruppledare och oppositionsråd  
070-385 22 00   
sara.helge-vikmang@huddinge.se  

Pelda Qaso (S)  
Politisk sekreterare  
070-305 20 57  
pelda.qaso@huddinge.se  

facebook Twitter Email