Dags för Huddinge att växla upp klimatarbetet

I december 2015 enades världens länder om ett klimatavtal, Parisavtalet, som ska börja gälla senast år 2020. FN:s klimatpanel (IPCC) har nu tagit fram en rapport om hur man genomför Parisavtalet genom politiska beslut. Socialdemokraterna vill därför att Huddinge kommun växlar upp sitt klimatarbete och lämnar idag in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande.

– Klimatet är vår tids ödesfråga. Det är en fråga som kräver ett helhetsgrepp och inkluderar många olika perspektiv som arbetsmiljö, utbildning, fattigdom och byggnation.Slutsatsen från IPCC:s rapport är tydlig. Det kommer att krävas betydande satsningar från överstatliga, statliga, regionala och kommunala organ, och likaså från näringslivet, inom en väldigt snar framtid för att uppnå dessa mål.  Huddinge kommun behöver därför ta ett brett ansvar och växla upp sitt klimatarbete, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.

FN:s meteorologiska organisation WMO är tydliga med att vi i dagsläget är på väg mot en 3 – 5°C ökning. En ökning på 1,5°C globalt kan innebära en sommar och vinter med onormalt höga temperaturer. Sveriges och Huddinges hus är inte anpassade för så varma somrar och snöfria vintrar. Kortsiktigt innebär det också sjunkande grundvattennivåer, samt risk för översvämning

– Flera kommuner i Sverige arbetar idag strategiskt med klimatpositiva åtgärder. Det kan handla om att bygga klimatsmarta bostäder med solpaneler, satsa på ökat samarbete med näringslivet och föreningar för att gemensamt ta ansvar för klimatarbetet och bygga ut laddningsinfrastrukturen för eldrivna fordon. Med inspiration från kommuner, föreningar, företag och andra aktörer kan Huddinges klimatpositiva arbete utvecklas, säger Aza Cheragwandi (S), kommunfullmäktigeledamot.

Socialdemokraterna lämnar idag in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M) gällande hur Huddinge kommun ska ställa om och arbeta klimatpositivt i enlighet med IPCC:s rapport och Parisavtalets uppsatta mål. Interpellationen finns att läsa här

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och oppositionsråd
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Aza Cheragwandi (S)                                                    
Kommunfullmäktigeledamot
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se

facebook Twitter Email